UN-4230

سطل 16 لیتر مشکی

: توضیحات

سطل 16 لیتر مشکی با رنگ استاتیک

پدال دار  با درب آرام بند *